28 مرداد 1398 - 02:28

نیس

نیس

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
7 نیس 53 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم هفته دوازدهم هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم
برد


مساوی


باخت