22 مهر 1398 - 14:22

نیمس

نیمس

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
8 نیمس 52 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر