3 اسفند 1398 - 16:33

آنژه

آنژه

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
13 آنژه 45 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت