17 آذر 1398 - 03:13

لیل

لیل

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
2 لیل 72 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
Round 5 Round 5 Round 5 Round 5 Round 5 هفته اول 1 هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم
برد


مساوی


باخت