30 شهریور 1398 - 09:14

برنلی

برنلی

جدول مسابقات لیگ جزیره
# تیم امتیاز بازی
15 برنلی 40 38
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم
برد


مساوی


باخت