23 مهر 1398 - 14:35

لیون

لیون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
3 لیون 66 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 دور رفت،روز دوم DAY 5 Round 5 دور رفت،روز سوم 1/8 1 1/8 1/8 1/8 هفته اول هفته دوم
برد


مساوی


باخت