31 مرداد 1398 - 22:15

لیون

لیون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
3 لیون 66 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت،روز دوم DAY 5 Round 5 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 1/8 1/8 1/8 هفته اول 1/8 هفته دوم هفته سوم
برد


مساوی


باخت